Loga
NHL 2001 NHL 2002 NHL 2003
Teampogy - Extraliga, 1.P liga Teampogy - Extraliga, 1.P liga
Loga (do hry, mimo hru, tbars) - Extraliga Loga mimo hru - Extraliga
Loga (do hry, mimo hru, tbars) - 1.P Liga Loga mimo hru - 1.P liga
  Loga do hry - Extraliga, 1.P liga  
  Nov loga pro st a Brno